Day 243

18-Aug-22 / 10.30 to 11.30

Photo Melissa Ebrahimi