Day 245

01-Sep-22 / 10.30 to 11.30

Photo Prajwal Bhattarai.