Day 246

08-Sep-22 / 11.00 to 12.00

Photo Prajwal Bhattarai.